Dansk kommissionsrapport, 1946

Umiddelbart efter befrielsen nedsatte Krigsministeriet og Marineministeriet en kommission, som skulle besigtige den kystbefæstning, som den tyske værnemagt havde anlagt i Danmark under besættelsen 1940-45. Formålet med besigtigelsen var at vinde erfaringer til opbygningen af det nye danske kystbefæstning og komme med forslag til dets indretning. Kommissionen afleverede sin afsluttende rapport til de to ministerier 13. september 1946. I rapporten indgik som bilag 2 en oversigt med beskrivelse af 79 batterier.
         
          Listen er stort set komplet, og beskrivelserne er meget præcise angående batteriernes hovedbevæbning.

           Kommisionen til besigtigelse af tyske kystbefæstningsanlæg

Bilag nr. 2
Kortfattet Beskrivelse af de enkelte tyske Kystbatterier

Nr.1
Dansk Betegnelse: Vester Vedsted.
Tysk Betegnelse: Vester Vedsted.
Tysk Organisation: 15/180 HKAR
         
Beliggenhed
:
Ca. 200 m Vest for Vejen mellem Vester Vedsted og Sdr. Farup Ca. 800 Nord for Vester Vedsted. Afstand til Kysten ca. 1400 m.

Artilleri:
4-12,2 cm russiske Feltkanoner. Rækning = 195 hm. Elevation -160 -+800 Ts, ca. -10o - + 45o. Vo = 830m/Sek. Kanonerne var flyttet til Artilleriparken i Esbjerg, hvor de ved Besigtigelse fandtes uanvendelige. Der var opført Skytsstandpladser, nærmest som en i begge Ender aaben Port. Kanonen kunde føres ind bagfra op ad en Rampe, bringes i Stilling derinde og skyde ud gennem et stort Skydsskaar i den anden Ende. Skydefrihed ca. 50o. Uden for hver Skytsstandplads fandtes en Betonbrisk, hvorfra Kanonen (paa Hjul) kunde gives 360o skydefrihed.
Skytsstandpladserne var som nævnt Kasematter og af Jernbeton i svær Udførelse. Ildlederstationen var let pansret og anbragt paa en ca. 8m høj Gitterkonstruktion. Lette Mandskabsrum af Beton.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 2
Dansk Betegne1se: Mosdalbjerg
Tysk betegnelse: Sønderho
Tysk Organisation: 12/180 HKAR

Beliggenhed:

ca 1100m vest for Sønderho, Syd for Vejen ca 300m bag
forreste Klitrække.

Artilleri:

4 12,2 cm. K.390/lu /2 (r) (russiske) Feltkanoner med Splitsvans Model 1931/ol/55. 3 af Kanonerne stod paa Betonbrisk, 1 af Kanonerne stod paa en Drejeskive, der bevægedes gennem Tandkrans og kædetræk. Vo 830m/Sek. Rækning = 195 hm. Elevation -10o - +45o. Sideretning 0 - 6400 Ts.
Der var opført et primitivt Skinbatteri ca. 3-400m SØ for Batteriet.
Batteriet, der oprindeligt var anlagt som Jordværk, var under Udbygning til Beton. Skytsstandpladserne havde betonbrisk, lette Betonmagasiner og Jordbrystværn. Ildlederstation, Beton i let Udførelse. Der var paabegyndt Opførelse af svære Betonmandskabsrum.
Batteriet foreslås nedlagt og Arealet frigivet.
         

---ooOoo---

Nr. 3
Dansk Betegnelse: Pælebjerg (Peder Skram Batteriet).
Tysk Betegnelse: Pælebjerg.
Tysk Organisation: 3/518 MAA.

Beliggenhed:
Midt i Fanø Plantage ved Trigonometrisk Station Pælebjerg Kote 21, ca 300m bag forreste Klitrække.

Artilleri:
4-15 cm K L/50 fra Peder Skram. Kanonerne var opstillet paa Betonbrisk med Jordbrystværn. Kanonerne kunde kun skyde indirekte.(Vo=830 m/Sek. Rækning = 145hm.) Elevationsfrihed -8o + 16o Sideretningsfrihed 360o. Batteriet var ikke blevet færdigbygget. Kanonernes Tilstand: meget medtaget af Vejrliget. I Nærheden af Batteriet var paa Marken aflæsset 2 Stk. 75 mm h.S.K. (Lomholt) Nr. 15 og 16.
Batteriet var under Udbygning med Beton i let Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 4
Dansk Betegnelse: Vesterhavsbad
Tysk Betegnelse: 8' Batteri
Tysk Organisation: 8/180 HKAR
 
Beliggenhed:

1500m Nord for Fanø Badehotellerne paa Øens Vestside omtrent paa Højde med Nordby, ligger i forreste Klitrække

Artilleri:

4-10,5 cm in S.O. Laf. IV (gl. fransk Feltkanon). Kanonerne er anbragt i Kasematter. Skydefrihed ca 100o. Senere er 2 Kanonløb udtaget og anbragt paa Betonbriske noget tilbagetnukket. Skydefrihed 360o.
Kasematter, Ildlederstation, Mandskabsrum, Ammunitionsrum m.fl. Rum var Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 5
Dansk Betegnelse: Fanø N.
Tysk Betegnelse: 3' Flak Batterie Fanø
Tysk Organisation: 3/204 Fl A
       
Beliggenhed:

ca 1600m Nord og ca 300m Vest for Nordby.

Artilleri:

4-10,5cm Ubts. u. Tbts. Flak L/45 und 10,5cm SK C/32 in 8,8cm M.P.L. C/30.
Kanonerne anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm.). De 4 Kanoner i Trapez-Opstilling. Kanonerne var halvautomatiske, havde elektrisk Sideretningsanordning, samt et særligt "Ladegerät" til Anvendelse ved Ladning under høj Elevation, (kun set ved dette Batteri). Vo = 785 m/sek. Rækning 153hm. Største Elevation 80o. Iøvrigt henvises til Bilag Nr. 5.
 Ildledelsen: Til Batteriet hørte en Ildlederstation med en 6m Stereomaaler med Korrektør af Type "Dreiwag" alt under Panserbeskyttelse.
Under Ildlederstationen var en særlig stor Beboelsesbunker til mindst 16 Mand (hvoraf 9 Artilleristen, 5 Art.-Mathen, 1 Obermath og 1 Stabsobermath). Til Batteriet hørte 1 Stk. Funkmessgerat:"Würzburg Dora".
Batteriet var udrustet med Betonrum i svær Udførelse. Der fandtes indvendig Adgang fra Mandskabsbeboelsen til den med Panserkuppel dækkede Skytsstandplads. Tilstand: god.
Kanoner og Ildledelsesanlæg foreslaas bevaret medens Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 6
Dansk Betegnelse: Gneisenau (Stordal)
Tysk Betegnelse: Gneisenau
Tysk Organisation: 2/518 MAA.

Beliggenhed:

ca. 2500 m Nord for Fan, Badehotellerne paa Øens Vestside ca 300m bag forreste Klitrække.

Artilleri:

 2 x 2 Stk 15 cm. S.K. C/28 zu 15 cm. Dreh. L. C/34 opstillet i Pansertaarne med Pansertykkelse fortil og i Siderne paa 60mm. Vo= 885 m/Sek. og 785 m/Sek. tilsvarende Rækning 223 hm og 195 hm. Elevationsfrihed -10o - +40o.
Sideretningsfrihed 135o - 0 - 135o. Kanonerne var ikke halvautomatiske. Elektrisk Sideretning med Hurtigstop. (345o i 45 Sek.) Pneumatisk-hydraulisk Højderetning, dels for den enkelte Kanon og begge Kanoner samtidig. Skibskanonens Højdesigteapparat udtaget og erstattet af en til Kystskytsbrug konstrueret Højderetningsskala, saaledes at den kun kunde skyde indirekte i Højden (normalt for Kystskyts), medens den i Siden kunde skydes saavel direkte som indirekte. Kanonens Løb: Rheinmetall, Borsig, Düsseldorf. Rørvægt: 9065kg. Omkring Taarnstammen var i Bunkeren indbygget 2 Projektilmagasiner og 2 .Ammunitionsmagasiner (Hylsterladning), der rummede ialt 2 x 284 Stk.Projektiler med Ladning (altsaa 284 Skud/Kanon).
Hjælpemidler
Ildlederstationen var rømmet for Instrumenter, der var flyttet til Artilleriparken i Esbjeng. Fra Centralen var der en Opgang til et lille Rum med en "Pejlsäule" hvis Objektiv var ført op gennem Loftet. Endvidere fandtes her en "Zielsäule"(K.P.S. C/1) hvis Objektiv ligeledes var ført op bag forannævnte og noget højere. Oven over Centralen var der et Rum med 6m Afstandsmaaler (S) med T-Optik (Jux).

Diverse

I Nærheden af Batteriet van enligt opstillet 1 Stk. 10,5cm S.K. C/32 in 10,5cm M.P.L. C/32. Noget længere ude mod Kysten var anbragt paa et simpelt Betonfundament: 1 Stk. 38cm R. Ag. M/43 (CWO) Raketkanon, Elevationsfrihed 0o - +55o, Sideretningsfrihed 30o paa hver Side af Hovedskudretningen, som var ca mod Skallingen F. Marinedistrikt Jylland W har Indsendt særlig Rapport med Fotos. I en Ammunitionsbunker forefandtes 50 Stk. Raketprojektller til denne Kanon. Sidstnævnte maa have Interesse.
Batteriet var udbygget med Betonrum i svær Udførelse. De to Taarnbunkers indeholdt foruden de 4 Magasiner, der var beliggende umiddelbart ved Taarnets   Fod, tillige Maskinrum, men ikke Mandskabsrum. Betonrummene var i god Stand.
Saavel Kanonen, Instrumenter som Batteriets øvrige Anlæg m.m. m.m. har paa sin nuværende Beliggenhed Interesse for et fremtidigt Kystforsvar og foreslaas bevaret.
         
---ooOoo---

Nr. 7
Dansk Betegnelse: Gammelby
Tysk Betegnelse: Maade
Tysk Organisation: 4/204 Fl A

Beliggenhed:

Ca 2800 ud ad Landevejen fra Esbjerg til Tjæreborg regnet fra Jernbaneunderføringen Syd for Esbjerg Station og ca 500 Syd for Landevejen.

Artilleri:

4 Stk. 10,5cm Ubts. u. Tbts. Flak L/45 und 10,5cm S.K. c/32 in 8,8cm M.P.L. c/30.
Kanonerne anbragt paa dybtliggende Brisk (-1,35m) i Trapez-Opstilling og uden Panserkuppel.
2 af Kanonløbene var af Type G.W.K. Magdeburg Buckaut Vægt: 1821kg. (Fortykkelse paa Kanonløbet nær Mundingen) de 2 andre Kanonløb af Type: Rheinmetall Vægt: 1585kg. Ildlederstation med 6m Afstandsmaaler (S) med Korrektør Type: Dreiwag c/32 med Flak-Rechner 41 (blc).
Til Batteriet hørte et Funkmessgerät Type: "Würzburg Dora" (Komplet og uberørt) Tilstand god.
Kanoner og Instrumenter har Interesse.
Skytsstandpladserne havde Betonbrisk og Betonmagasiner i let Udførelse samt Jordbrystværn. Ildlederstation var i let Udførelse af Beton med let Kuppel. Ammunitionsrum murede i let Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet

---ooOoo---

Nr. 8
Dansk Betegnelse: Femhøje
Tysk Betegnelse: Femhøje (2' Flak)
Tysk Organisation: 2/204 Fl A

Beliggenhed:

ca 5km ud ad Vejen fra Esbjerg til Hjerting. 300m Nord for Fyret ved Strandbakken og ca l00m fra Strandkanten.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm Ubts. u. Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm S.K. c/32 in 8,8 cm M.P.L. c/30.
Kanonerne paa Brisk med Paraplysløring; Trapez-Opstilling med Hovedskudretning 230o. Ildlederstation med 6m Afstandsmaaler (S) med Korrektør: Dreiwag. Til Batteriet hørte et Funkmessgerät Type: "Würzburg Dora" (uanvendelig). Yderligere var batteriet forsynet med en ekstra Ildlederstation med 6m Afstandsmaaler (S) med Korrektør (Flak Kommandogerät 41) sammenbygget med Funkmessgerät Type: "Freja" med 2 Antennesystemer henholdsvis til Højde og Side. Se Foto.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk. Betonbrystværn, Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse. Bunker til Afstandsmaaler med Radar var af Beton i let Udførelse og med let Kuppel. Morterstandpladser og Maskingeværstandpladser var af Beton   i let Udførelse. Betonrummene var i god Stand.
Saavel Kanoner, Instrumenter som Batteriets øvrige Anlæg m.m. har paa sin nuværende Beliggenhed Interesse for et fremtidigt Kystforsvar og foreslaas bevaret.

---ooOoo---

Nr. 9
Dansk Betegnelse: Gjessing
Tysk Betegnelse: Gjessing (5' Flak).
Tysk Organisation: 3./204 M.Fl.A.

Beliggenhed
:
ca 1200m Sydvest for Gjessing , der ligger paa Landevejen mellem Esbjerg og Varde ca 4km Nord for Esbjerg.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm Ubts u. Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm S.K. c./32 in 8,8 cm M.P.L. c/30.
Kanonerne anbragt paa Briske, hvis gensidige Beliggenhed var som Hjørnerne i et Kvadrat. Midt I Kvadratet laa Ildlederstationen med en 6m Afstandsmaaler (S) med Korrektør Dreiwag c/35 (Der manglede 1 Okular og 1 Objektiv.) Til Batteriet hørte et Funkmessgerät Type: "Würzburg Dora" der var fuldstændigt raseret for alt. Tilstand: nogenlunde.
Kanoner og Instrumenter har Interesse.
Skytsstandpladserne havde Betonbrisk og Betonmagasiner i let Udførelse samt Jordbrystværn. Ildlederstationen var af Beton i let Udførelse, og Afstandsmaaleren havde 3cm Staalkuppel.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 10
Dansk Betegnelse: Tirpitz
Tysk Betegnelse: Tirpitz
Tysk Organisation: 4/518 MAA

Beliggenhed:

ca 2km Ost for Oksby og ca 2km fra Strandkanten.

Artilleri:

Batteriet der skulde bestaa af 2 Stk. Dobbelttaarne med 38cm Kanoner, var ikke færdigbygget, idet kun den ene Taarnbrønd var indbygget i Bunker, medens den anden var klar til Anbringelse. Af de to Kanonbunkers, der var i svær Udførelse, var den ene støbt, medens den anden kun var armeret. Der var bygget svær Jernbetonmontagebro ved hver Bunker, og der fandtes Montagekraner. Kanonerne med Taarndelene var beliggende ved Guldager. Her laa endvidere 1 Stk. 10,5m Afstandsmaaler (S) samt Periskoper til Kanontaarnene. Disse optiske Instrumenter var mere eller mindre raseret for Linser m.m.
4 Stk. 12,7cm I.K. 1/35 Instruktionskanoner til 38cm K. Endvidere forefandtes her en 24-hjulet ca 18m lang Transportvogn. Egenvægt 30ts. samt Kran paa Skinner til 175 ts. Se Foto.
Kanoner samt Dele til Taarn, Brønd og Affutage Interesse for fremtidig Kystartilleri, medens Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
         
---ooOoo---

Nr. 11
Dansk Betegnelse: Oxby
Tysk Betegnelse: Oxby
Tysk Organisation: 14/180 HKAR.

Beliggenhed:

ca 200m Nord for Oxby ved Blaavand Kro og ca 1700m fra Strandkanten.

Artilleri:

4 Stk. 15cm L/50 39/42 (Fried. Krupp. Essen 1940) (Heraf blev den ene Kanon afhentet af Englænderne paa 18-hjulet Vogn(se Foto) for at blive ført til Hamburg for Udskibning til M.I. War office London, da Englænderne gerne vilde undersøge Kanonen nærmere). Batteriet med Ildlederstation var anbragt i Plantage og kunde kun skyde indirekte. Kanonen havde vandret Kile, Luftfrembringer og Kompensatorer for Højderetning (Tapaksen langt tilbage). Største Elevation 45o og en Rækning paa 167,5 hm svarende til "kleine Ladung".
Det interessante ved Kanonen var dens Affutering, idet der foruden det normale Udstyr til en Feltkanon med Splitsvans, fandtes en transportabel 360o Brisk. Denne Brisk var sammensat af Staalsegmenter paa 30o med udvendig Tandkrans for Tandhjul i Svansen for Sideretning. Endvidere fandtes der i Centrum en central Pivot med Fastgørelsesorganer og en Anordning til Løftning af Lavetten, saa Hjulene kommer fri af Brisken. Kanonen vejede 121/2 ts + Brisk 3 ts = 151/2 ts.
Ammunitionen var fjernet, men vides at være opmagasineret i Depot i Oksbøl,
Skytsstandpladserne var aabne uden Betonbrisk og kun med Jordbrystværn. Ildlederstationen var af Murværk og Beton i let Udførelse. Magasiner var   jorddækkede Tømmermagasiner.
Kanonerne har Interesse i Studieøjemed og det foreslaas at de indgaar i en "Motoriseret Kystartilleri-Forsøgsafdeling".
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealer frigivet.

---ooOoo---

Nr. 12
Dansk Betegnelse: Blaavand
Tysk Betegnelse: Blaavand
Tysk Organisation: 7/180 HKAR

Beliggenhed:

Vest for Blaavand Fyr i forreste Klitrække.

Artilleri:
4 Stk. 10,5 cm K. in S.O. Laf IV (gl. fransk Feltkanon). Kanonerne anbragt i Kasematter. Skydefrihed ca. 100o.
1 Stk. 15,5 cm L.M. 1917 fransk Kanon paa Brisk.
Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær Udførelse, Ildlederstation, Projektørstandplads, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
Kanonerne uden Interesse og Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 13
Dansk Betegnelse: Vrøgum
Tysk Betegnelse: Vrøgum
Tysk Organisation: 15/180 HKAR
         
Beliggenhed:

ca. 400m Vest for Vejen mellem Oksbøl og Vrøgum og ca 1500m Syd for Vrøgum. Afstand til Kysten ca 9 km.

Artilleri:

4 Stk. 12,2 cm Feltkanoner I Feltstillinger (Betonbrisk). Kanonerne var ødelagt og fjernet af H.t.K. Batteriet var kun indrettet til indirekte Skydning.
Skytsstandpladserne havde Betonbrisk og Jordbrystværn. Der fandtes murede Mandskabsrum.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet

---ooOoo---

Nr. 14
Dansk Betegnelse: Børsmose
Tysk Betegnelse; Børsmose
Organisation: 11/180 HKAR

Beliggenhed:
Umiddelbart øst for Børsmose By. Afstand til Kysten ca. 4km.

Artilleri:

4 Stk. 12,2cm Feltkanoner i Feltstillinger (Betonbrisk). Kanonerne ødelagt og fjernet af H.T.K. Batteriet kun indrettet til indirekte Skydning.
Batteriet foreslaas nedlagt og arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 15
Dansk Betegnelse: Dyreby
Tysk Betegnelse: Dyreby
Tysk Organisation:16/180 HKAR

Beliggenhed:

I Vestkanten af Dyreby Plantage Syd for Dyreby. Afstand til Kysten ca 8km.

Artilleri:

4 Stk. 12,2 cm Feltkanoner i ganske let forberedte Feltstillinger. Kanonerne var ødelagt og fjernet af H.t.K. Batteriet kun indrettet til indirekte   Skydning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 16
Dansk Betegnelse: Nymindegab
Tysk Betegnelse: Nymindegab
Tysk Organisation: 6/180 HKAR

Beliggenhed

ca 1200m Vest og ca 600m Syd for Kroen i Nymindegab, ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm K. in S.0. Laf IV (gl. fransk Feltkanon) i Kasemat,(sideretningsfrihed ca 100o)
1 Stk. 15,5 cm L.M. 1917 (gl.fransk Feltkanon) i Panserkuppel. (11cm). Til Rygforsvar fandtes i særlig indrettet Bunker 47 mm P.a.K. (Skoda) med   Reserverør. Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas anvendt til Forsøg ved Sprængning, Bombning og eventuelt Beskydning og foreslaas derfor overgivet til Hæren
     
---ooOoo---

Nr. 17
Dansk Betegnelse: Stauning
Tysk Betegnelse: Stauning
Tysk Organisation: 17/180 HKAR

Beliggenhed:
ca 7 km Syd for Ha1by, der ligger paa Vejen mellem Ringkøbing og Stauning og ca. 300 m fra Strandkanten. Afstanden fra Batteriet til Hvide Sande ca 12 km.

Artilleri:

4 Stk. 19,4 cm K. 1887/1919 (gl. fransk Kanon). 3 paa aaben Brisk og 1 indbygget i Kasemat. Kanonen var forsynet med et 6mm tykt Skjold. Vo = 725 m/Sek. Rækning 205 hm. Elevationsfrihed 0 - 42o. Batteriet tilsyneladende anlagt til Forsvar af Hvide Sande-Løbet
Batteriet var under Bygning. Der fandtes to aabne Skytsstandpladser med Betonbrisk og Betonbrystværn samt 2 Betonkasematter i svær Udførelse. Ildlederstationen var af Beton i let Udførelse, ligesaa Ammunitionsrum, medens der fandtes Mandskabsrum i saavel svær Udførelse som i jorddækkede Rum af Træ.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet

---ooOoo---

Nr. 18
Dansk Betegnelse: Søndervig
Tysk Betegnelse: Søndervig
Tysk Organisation: 5/180 HKAR

Beliggenhed:
ca. 3 km Nord for Søndervig ved Hovvig, ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:
4 Stk. 10,5cm K in S.O. Laf.. V (gl. fransk Feltkanon) i Kasemat. Fra den ene Kasemat var Kanonrøret udtaget og anbragt i en Affutage paa aaben Brisk til Landforsvar, og Løbet var sprængt af Modstandsbevægelsen.
Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
Kanoner og Batteriets øvrige Anlæg uden Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr.19

Dansk Betegnelse; Skalstrup
Tysk Betegnelse: Skalstrup
Tysk Organisation: 18/180 HKAR

Beliggenhed:
ca 700m Sydvest for Skalstrup, der ligger ca 6 km Vest for Vem og ca 200 m fra Strandkanten. Afstanden fra Batteriet til Torsminde ca 7,5 km.
     
Artilleri:

4 Stk. 12,2 cm Feltkanoner i Jordstillinger, alt meget primitivt. Kanonerne var fjernet.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 20
Dansk Betegnelse: Underbjerg.
Tysk Betegnelse: Underbjerg.
Tysk Organisation: 19/180 HKAR

Beliggenhed:
ca 1800 m Nord for Tørring Kirke, den ligger Nordvest for Lemvig. Batteriet   ligger ved Vejen fra Tørring Kirke til Underbjerg. Afstanden fra Batteriet til Indsejlingen i Tyborøn Kanal ca. 16 km.

Artilleri:
Forberedt Stilling til 4 Stk. 15,5 cm Feltkanoner. Kanoner forefandtes ikke.
Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær Udførelse, sløret som landbrugsbygninger. Ildlederstationen var af Beton i let Udførelse, og Ammunitionsrum var af Murværk.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 21
Dansk Betegnelse: Tyborøn
Tysk Betegnelse: Tyborøn
Tysk Organisation: 4./180 HKAR

Beliggenhed:

Batteriet ligger i Byens sydligste Del ovenpaa Vandbygningsvæsenets Dige lige ved Strandkanten.

Artilleri:

4 Stk. 10,5cm K. in S.O. Laf. (gl. fransk Feltkanon) anbragt i Kasematter, der var sløret som Huse, ved Opbygning af Murværk udenom og i Tilslutning til Bunkerne og med let Træværk til Dækning af Kasemataabningerne. "Husene" var opfart paa Sandopfyldning udenfor Diget. Til Landforsvar fandtes som Flankeringsskyts 2 Stk. 5 cm K.W.K. (Kampvognskanoner) samt 1 Stk. 47mm. P.a.K. (Skoda) med Reserverør i demonteret Stand.
Flakbatteriet Tyborøn
Paa et Areal E. for Tyborøn Havn var opført et Luftværnsbatteri med 3 Stk. 37 mm Flak M/43 (helautomatiske). Kanonerne paa Betonbrisk med Jordværn. Kanonerne var meget medtaget af Vejrliget og uanvendelige. Til Flankering var opstillet 1 Stk. 5 cm K.W.K.
I 10,5 cm Batteriet var Skytsstandpladserne Betonkasematter i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse. I dette Batteri var Siderne i alle Forbindelsesløbegravene opmurede i Cementsten. Luftværnsbatteriets Skytsstandpladser var af Beton i svær Udførelse.
Batterierne foreslaas nedlagt, idet dog Luftværnsbatteriets Areal med faste Anlæg foreslaas bevaret til et fremtidigt Batteri, medens 10,5 cm Batteriet foreslaas frigivet. Den nævnte 47 mm P.a.K. (Skoda) har Interesse.
   
---ooOoo---

Nr. 22
Dansk Betegnelse: Agger
Tysk Betegnelse: Agger
Tysk Organisation:3/118 MAA
   
Beliggenhed:

Batteriet ligger i Vandbygningsvæsenets Dige lige ved Strandkanten ca. 4 km syd for Agger.
         
Artilleri:

4 Stk. 12,7 cm S.K. c/34 in 12,7 cm M.P.L. c/34 i Skjold (10 mm) paa Betonbrisk. (Den sydligste Kanon havde sløringsparaply). Den forefandtes Instruktionskanoner (5 cm)
Vo= 830 m/Sek. Rækning 174 hm. Max Elevation 30o.
Kanonerne var opstillet til direkte Skydning og er stærkt udsat for Vejrliget. Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Ildlederstation og Mandskabsrum af Beton i svær Udførelse.
Kanonerne har Interesse, bør snarest fjernes og konserveres. Batteriet, der var stærkt tilsandet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 23
Dansk Betegnelse: Lyngby
Tysk Betegnelse: Lyngby
Tysk Organisation: 3/180 HKAR

Beliggenhed:

ca. 1700 m Nordvest for Lyngby ved Ørndal Bakke. Batteriet ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm K. in S.O. Laf. IV (gl. fransk Feltkanon) anbragt i Kasemat. Til Flankering havde været opstillet 2 Stk. 5 cm K.W.K., men Kanonerne er fjernet. Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum, Ammunitionsrum og Projektørgarage var af Beton i svær Udførelse. Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 24

Dansk Betegnelse: Klitmøller
Tysk Betegnelse: Klitmøller
Tysk Organisation: 2/180 HKAR

Beliggenhed:

ca. 1000 m Syd for Ørhage ved Klitmøller. Batteriet ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm K. in S.O. Laf. IV (gl. fransk Feltkanon) i Kasemat (Skydefrihed 100o).
2 af kanonerne var udtaget og anbragt i Affutage paa aaben Brisk bag Batteriet til Rygforsvar (Briskene var ikke færdigbyggede). Som Flankeringsskyts var paa Batteriets Fløje opstillet 2 Stk. 5 cm K.W.K. paa aaben Brisk, Kanonerne var fjernet. Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet firgivet.

---ooOoo---

Nr. 25

Dansk Betegnelse: Hansted 17 cm Batteri
Tysk Betegnelse: Hansted 17 cm Batteri
Tysk Organisation: 1/118 MAA

Beliggenhed:

ca. 900 m Sydvest for Hanstholm Fyr og ca. 200 m bag forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 17cm S.K.  L/40 in M.P.L. c/1902 . 04 i Kasemat
(skydefrihed. 100o). Hovedskudretning retv. 315o, Elevationsfrihed – 1o –0o - +22o.
Vo= 860 - 820 m/Sek. Rækning 144 hm
Vo= 885 - 845 m/Sek. Rækning 200 hm.
1 Stk. 8m Afstandsmaaler (S) med dobbelt Optik. 1 Stk. Regnebord. Til Rygforsvar var under Opstilling paa aaben Brisk, 2 Stk. 87mm P.K. L/50 Nr. 11 og 12 (danske).
Skytsstandpladserne var Betonkasematter i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
      Af Interesse er den 8m Afstandsmaaler og Ildlederstationens Regnebord, samt de 2 danske 87mm P.K. Batteriets øvrige Anlæg uden Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Area1et frigivet.

---ooOoo---

Nr. 26
Dansk Betegnelse: Hansted 38 cm Batteri.
Tysk Betegnelse: 38 cm. Batteri.
Tysk 0rganisation: 2/118 M.A.A.

Beliggenhed:

Ca. 1400 m Nordøst for Hanstholm Fyr og ca. 800 m fra Strandkanten.

Artilleri:

4 Stk. 38 cm. S.K. C/34 i Skjold. (5 cm) paa aaben forsænket Brisk. Kanonerne forsynet med Sløringsparaply. Afstanden mellem Kanonerne 200 - 300 og 250 m.
Sideretningsfrihed 360o - Højderetningsfrihed + 2o -+55o
Vo= 740 m/Sek. Rækning 347 hm.
Vo= 750 m/Sek. Rækning 364 hm.
Vo= 790 m/Sek. Rækning 392 hm.
Vo= 820 m/Sek. Rækning 421 hm.
Vo= 1050 m/Sek. Rækning 550 hm
Projektilvægt p= 800 kg.
Ammunitionssart:
Sprenggranate L/4,5 Bdz. m.Haube.
Sprenggranate L/4,6 Kz. m. Haube.
Sprenggranate L/4,4 m. Haube.
Kilemekanismen en vandret Kile med Rullefriktion, som trods Vægten var let og hurtig at betjene med Haandkraft.
Højde- og Sideretningsbevægelse: Elektrisk.
Ammunitionsophejsning: Elektrisk.
Ansætning og Ladning: Haandkraftbetjening.
Ammunitionsbeholdning ca. 800 Skud/Kanon hvoraf ca.160 i Magasiner i Kanonbunkeren. I en Rundgang under Kanonen kørte Ammunitionsvogne med Tilførsel fra Magasiner og Afgang til Elevator. Fra Kanonernes Magasiner førte Tipvognsskinner til Ammunitionsdepoter, der var nedgravede 2- Etagers Bunkers. Skiftning af Ammunitionssort kunde foregaa i Rundgangen, idet der her var Recesser med Hylder, hvor de uønskede Granater der var paa Vej kunde trilles sideværts ind. Rundgangen var opefter skærmet af Panserlemme, der af hensyn til Ammunitionselevatorens Passage kunde løftes, idet Kanonen under Drejning automatisk Løftede et Par af Lemmene bag Kanonen. Foruden Magasiner til Projektiler og Ladninger, var der omkring Rundgangen indrettet underjordisk Beboelse med W. C. - Bad m.m. for Kanonens Mandskab - 200 Mand/Kanon. Endvidere var der en Kraftcentral, der med et enkelt Aggregat kunde forsyne egen Kanon, men desuden et større Aggregat, der uafhængigt af de andre kunde føde hele Batteriet. Batteriet kunde øvrigt arbejde med "Lys fra Land". Skytsstandpladserne. var aabne med Betonbrystværn og sammenbyggede med Mandskabsrum og Ammunitionsmagasiner, alt i svær Udførelse.
Ildlederstation med Mandskabsrum og Ammunitionsmagasiner var af Beton i svær Udførelse.
 
Ildlederstationen var en 2 - Etagers Bunkers, der laa ca. 300 m. foran Midten af Batteriet. I den øverste Etage var Indrettet Ildledercentral. I den underste Etage var Beboelse med Bad, Toiletter m.m. for det tilhørende Personel. Ovenpaa Bunkeren var i en drejelig Panserkuppel anbragt 1 Stk. 10,5 m. Stereomaaler med indbygget Stereokikkert og et Orienteringsperiskop. Paa en Repos herunder var anbragt et Direktoskop.
I Ildledercentralen forefandtes af vigtigere Instrumenter m.m. følgende:
1 Stk. Pejlbord med Telf.Forbindelse til 10 optiske Pejlstationer, hvoraf enkelte tillige var Radarpejlestationer.
1 Stk. Nedslagsbord ?
1 " Lang-Basis-Kleingerät" LBK c/36
1 " Regnebord T.V.R. sch c/37 Type 41
1 " E. U. Messer.
1 - Kortbø1gesender til Forbindelse med de 38 cm. Kanoner
3 - M.P. Pedersen Kuttersender

Til Støttepunktet Hansted hørte endvidere en særlig Artillerikommando-Central (Arko), der var Sæde for Støttepunktets Kommandant. Herfra var der Forbindelse til alle Batterier - Projektører, Pejlstationer m.v.
Her forefandtes foruden Radiostation, Telefoncentral mm. en Central med Kortborde med Kvadratkort over Støttepunktets Virkeomraade for Maaludpegning m.v.
Skyts og Instrumenter har interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 27.
Dansk Betegnelse: 5', 10,5 A.L. Batteri
Tysk Betegnelse: 5' Flakbatterie
Tysk Organisation: 5/814 Fl.A.

Beliggenhed:

Ca. 1700 m sydvest for Hanstholm Fyr.

Artilleri.

4 Stk. 10,5 cm. Ubts. u. Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm. S.K. C/32 in 8,8   cm.M.P.L. C/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm.) i Trapets-Opstiliing.
Vo= 785 m/Sek. Rækning 153 hm. Elevation -10o - + 80o med en Leitstand med 6 m. Afstandsmaaler (s) med Korrektør: "Askania".
Til Batteriet hørte et Funkmessgerät, Type: Würzburg i Feltudstyr.
Tilstand god.
Kanoner, Ildledelsesanlæg og øvrigt tilbehør har Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30mm Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse. Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær   Udførelse.
Batteriet foreslaas bevaret indtil videre som Øvelsesbatteri.

---ooOoo---

Nr. 28.
Dansk Betegnelse: 2' 10,5cm. A.LBatteri
Tysk Betegnelse:2' Flakbatterie.
Tysk Organisation: 2/814 Fl.A.

Beliggenhed:

Ca. 500 m. Nordnordvest for Hanstholm Fyr

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. Ubts. u. Tbts. Flak L/45 and 10,5 cm.
S.K. C/32 in 8,8 cm. M.P.L. C/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel. Afstandsmaaler (s) med Korrektur, Type: "Kleinkog". Til Batteriet hørte et   Funkmessgerät, Type: Würzburg.
Tilstand god.
Kanonerne, Ildledelsesanlæg og øvrigt Ti1behør har
Interesse for fremtidig Anvendelse
kytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm. Staalkuppel over Brystværnet. lldlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton. i svær Udførelse. Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
   
---ooOoo---

Nr.29.
Dansk Betegne1se: 4' 10,5cm. A.L.Batteri.
Tysk Betegnelse: 4' Flakbatterie.
Tysk Organisation: 4/814 Fl.A.

Beliggenhed:

Hansted Rygforsvar og Antiluftskyts.
Ca. 1000 m. Sydøst for Hanstholm Fyr.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. Ubts. in Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm S.K. c/32 in 8,8 cm. M.P.L. c/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm) i Kvadrat-Opstilling. (Formaal: Dels mod Luftmaal, dels til Beskydning af Terrainet S. for Hanstholmen).
Til Batteriet hørte 2 Leitstände: En Leitstand med 1 Stk. 6 m. Afstandsmaaler (S) med Korrektør Type: Flakkommando Gerät/41 (jux) anbragt under panserbeskyttelse.
En Leitstand for Landmaal i Bunker i Skrænt, (her havde været anvendt en transportabel Afstandsmaaler paa Trebenstativ. Afstandsmaaleren var fjernet).
Til Batteriet hørte en Funkmessgerät Type: Würzburg.
Tilstand god.
Kanonerne, Ildledelsesanlæg og øvrigt Tilbehør har  Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm. Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse. Mandskabsrum Og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---

Nr. 30.
Dansk Betegnelse: 3' 10,5cm. A.L. Batteri.
Tysk Betegnelse: 3' Flakbatterie
Tysk Organisation: 4/814 F1.A.

Beligenhed:

Ca. 3700 m. Øst for Hanstholm Fyr.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. Ubts. u.Tbts. Flak L/45 und 10,5 cm. S.K. C/32 in 8,8 M P.L   C/30.
Kanonerne var anbragt paa Brisk under sløret Panserkuppel (30 mm.) i Trapez-0pstilling.
Til Batteriet hørte 1 Leitstand med 1 Stk. 6 m Afstandsmaaler (S) med Korrektør: Hagenuk Kiel 1940 under Panserbeskyttelse (30 mm).
Til Batteriet hørte 1 Stk. Funkmessgerät Type: Würzburg. Af Reserverør fandtes i Lys-Bunker: 2 Forrør, 6 Bagrør samt 3 hele Rør med Kappe. Endvidere 1 Stk. Ladeøvelsesapparat Model: Rheinmetall, Borsig 1938.
Tilstand god.
Ildledelsesanlæg og øvrigt Tilbehør har Interesse for fremtidig Anvendelse
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm. Staalkuppel over Brystværnet. Ildlederstation havde Panserkuppel og var iøvrigt udført af Beton i svær Udførelse, Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet

FÆLLESBEMÆRKNINGER TIL LØBENR. 25 -30 - HANSTED.
Udenfor de i det foregaaende nævnte enkelte Batterier findes der en Række Anlæg i Batteriomraadet saasom:
Kommandorum for Artillerifører, Kommandorum for Fodfolksfører, Mandskabsrum, Ammunitionsrum, Sanitetsrum, Vandforsyningsanlæg, Maskinanlæg samt Kaponiere, alle i Beton i svær Udførelse, Morterstandpladser og Maakingeværstandpladser med Panserkuppel og Betonbunker i svær Udførelse, og endelig en Række Morter- og Maskingeværstandpladser af beton i let Udførelse. Af passive Hindringer fandtes baade Pigtraadsspærringer, Miner og Panserhindringer saavel Pigbukke som Pansergrave.

---ooOoo---

Nr. 31
Dansk Betegnelse: Vigsø
Tysk Betegnelse : Vigsø
Tysk Organisation: 1/180 H.K.A.R.

Beliggenhed:

ca. 1000 m. Nord for Vigsø. Batteriet ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. L/25 Schneider 1919 med Bundskrue i Kasemat.
Sideretningsfrihed Ca. 100o, højderetningsfrihed -160 - + 600 Ts.
Et af Kanonløbene var opsprængt.
Batteriet med Skyts og øvrige Anlæg uden Interesse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse. Der fandtes Maskingeværstandpladser saavel af Beton saavel i let Udførelse som i svær Udførelse med Panser.
Batteriet fores1aas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 32
Dansk Betegnelse: Bulbjerg
Tysk Betegnelse: Bulbjerg
Tysk Organisation: 2/180 H.K.A.R.

Beliggenhed:

Ca.1800 m sydøst for Resterne af Badehotellet ved Bulbjerg. Afstanden fra Batteriet til Kysten ca. 1200 m.
Skinbatteri ca. 1100 m. Syd for Badehotellet.

Artilleri:

4 Stk. 12,2 cm. K. 390/1 u/2(r) auf Drehsockel u. in S.K. L IV 1938.(gl. Feltkanon),
Batteriet kun netop paabegyndt og de gamle Feltkanonlavetter anvendt som Skinbatteri.(Se Bilag Nr. 9 Foto Nr. 27 )
Tilstand daarlig.
Batteriet med Skyts og øvrige Anlæg uden Interesse.
Skytsstandpladserne var paabegyndt og skulde udføres af Beton. Ilederstationen var udført af Tømmer med Jorddækning. Ved Fodfolksstøttepunktet fandtes Kanonstandpladser udført som Jordværk og Morter- og Maskingeværstandpladser af Beton i let Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealerne frigivet.

---ooOoo---

Nr. 33.
Dansk Betegnelse: Slettestrand.
Tysk Betegnelse: Slettestrand.
Tysk Organisation: 21/180 H.K.A.R.

Beliggenhed:

ved Slettestrand for Enden af Vejen mod Nord fra Hjortdal.
Batteriet ligger ca. 300 m. fra Kystlinien.

Artilleri:

4 Stk. 12,2 cm. K.390/1 u/2 (r) auf Drehsockel u.in S.K.L IV 1938 (gl. Feltkanon).
Batteriet var under Bygning, idet 1 Kanon stod i Kasemat, 2 paa Betonbrisk og 1 var under Indbygning i Bunker.
Der fandtes endvidere i Nærheden Betonplacementer, hvor Kanonerne havde staaet paa et tidligere Stadium.
Til Flankering fandtes 2 Stk. 5 cm. K.W.K.
Tilstand daarlig.
Batteriet med Skyts og øvrige Anlæg uden Interesse.
De oprindelige Skytsstandpladser var aabne, af Beton i let Udførelse. De nye kun delvis udførte Skytsstandpladser var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstationen var af Beton i svær Udførelse og Projektørstandplads af Beton i let Udførelse. (Se Foto af Ildlederstation under Bygning).
Batteriet foreslaas nedlagt Arealet frigivet.
         
---ooOoo---

Nr. 34.

Dansk Betegnelse: Kettrup Bjerge.
Tysk Betegnelse : Faarupklint
Tysk Organisation: 5/509 M.A.A.

Beliggenhed:

ca. 3000 m. Vestnordvest for Ingstrup og ligger i forreste Klitrække.

Artilleri:

4 Stk. 15 cm. P.K. L/45 (fra "Niels Juel") i Kasemat. Sideretningsfrihed Ca. 130o
Øvrige Kanondata er kendte som dansk Kanon. Glacis'et foran de to sydligste Kanoner var bølgeformet og med ca. 25 cm. Afstand forsynet med lodrette Huller til "Beplantning" for Sløring. Ved den nordlige Kanon observeredes Brystværnet foran Kasematten af bestaa af Mursten.
Til Flankering fandtes 2 Stk. danske 75 mm.P.K. L/55 paa aaben Brisk med Jordværn. Endvidere var paa Marken aflæsset 1 Stk. 10,5 cm. Ubts.u.Tbts. Flak, der dog var uden Værdi paa Grund. af mangelfuld Pasning i længere Tid. Den til Batteriet hørende Leitstand. syntes at være blevet skæv, maaske paa Grund af større Sprængninger i Nærheden.
Kun de 4 stk. 15 cm P.K. er i en saadan Tilstand, at de har Interesse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse, Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse..
Batteriet foreslaaes nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 35.
Dansk Betegnelse; Furreby.
Tysk Betegnelse: Løkken.
Tysk Organisation: 4/509 M.A.A.

Beliggenhed:

Batteriet ligger Nord for Løkken, ca. 500 m. Nord for Klostergrøften i forreste Klitrække.
Artilleri.
4 Stk. 12,7 cm. S.K. C/34 in 12,7 cm. M.P.L. C/34 i Kasemat. Sideretningsfrihed 110o, Højderetningsfrihed 30o. Vo 830 m/Sek. Rækning 174 hm.
Kilerne og Kikkerter udtaget og opbevaret af Hæren. I Batteriets Leitstand   forefandtes 1 Stk. Regnebord C/39, 1 Pej1søj1e S.3 C.41 og 1 Zielsøjle   S.2C.40.
Til Flankering fandtes 2 Stk. danske 75 mm.P.K. L/55 paa aaben Brisk.
De 12,7 cm Kanoner med Tilbehør er af Interesse til fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 36.

Dansk Betegnelse: Hirtshals W
Tysk Betegnelse: Hirtshals West.
Tysk Organisation: 10/180 H.K.A.R.
         
Beliggenhed:

ca. 1500 m. Vestsydvest for Hirtshals Kirke. Batteriet ligger i forreste Klitrække.  

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. L/25 Schneider 1919 m. Bundskrue anbragt i Kasemat (Kanonerne tidligere franske Feltkanoner m. dobbelt 4mm. Skærm.) Vo= 531 - 580 m/s. Rækning: 115 hm. (ikke halvautomatiske).
Mellem Batteriet og Batteri Hirtshals E. var Infanteristilling med Bunkers   med Flankeringsskyts (47 mm, Fest. P.a.K. M/36 Skoda) og M.G. Reder   (6-Scbartenturm) samt Artilleribeobachtungstand med Periskop. (En underjordisk Hestestald til 6 Heste.)
Batteriet med Skyts og Tilbehør ingen Interesse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Projektørgarage, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse. A.L.Skyts anbragt i aaben Standplads over Opholdsrum af Beton i svær Udførelse. Maskingeværstandpladser af Beton i let Udførelse.
I de til dette og det følgende Batteri hørende Støttepunkter fandtes Kanonstandpladser som Kasematten af Beton i svær Udførelse, Kommandorum, Mandskabsrum og Sanitetsrum af Beton i svær Udførelse samt Morter- og Maskingeværstandpladserne af Beton i let Udførelse.
Batteriet foreslaes nedlagt og Area1erne frigivet.

---ooOoo---

Nr. 37.
Dansk Betegnelse: Hirtshals E.
Tysk Betegnelse: Hirtshals Ost.
Tysk Organisation; 9/180 H K A R

Beliggenhed:

ca. 1200 m. øst for Hirtshals Kirke. Batteriet ligger helt fremme ved. Kysten.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm L/25 Schneider 1919 m.Bundskrue anbragt i Kasemat (Kanonerne tidligere franske Feltkanoner med dobbelt 4 mm. Skærm) Vo 531 - 580 m/s. Rækning: 115 hm (ikke halvautomatiske).
Til Flankering 3 Stk. 5 cm. KWK i meget primitiv Affutage. 3 Stk. 25 mm. Flak i fransk Affutage.
Batteriet med Skyts og Tilbehør uden Interesse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udfø_relse. Ildlederstation, Projektørgarage, Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Beton i   svær Udførelse. A.L. Skyts an_bragt i aaben Standplads over Opholdsrum af Beton i svær Udførelse. Maskingeværstandp1adser af Beton i let Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 38
Dansk Betegnelse: Tversted
Tysk Betegnelse: Tversted.
Tysk Organisation: 3/509 M.A.A.

Beliggenhed:

ca. 1000 m. Øst for Tannishus i Tannisby ved Tversted.
Batteriets Afstand fra Kysten Ca. 300 m.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm. S.K c/32 U. in 10,5 cm. Ubts L. c/36
Vo= 785 m/s. Rækning 142,5 hm.
Elevationsfrihed: - 8o - + 30o
Til Flankering fandtes 1 Stk dansk 75 mm. P.K.L/55 Nr.2 (Lomholt) samt 1 Stk. 37 mm Rh. 10 A 1940 i et lille Pansertaarn (10 mm) (fra Kampvogne)
1 Stk. 3 m. Afstandsmaaler.
Batteriet med Skyts og Tilbehør uden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn samt Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. Ildlederstationen var af Beton i let Udførelse. Mandskabs- og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse.
Luftværnsskytsstandpladser var aabne med Jordbrystværn.
Kampvognstaarnet var anbragt paa en Betonstandplads i let Udførelse. Iøvrigt fandtes til Landforsvar en Kanonstand_plads i Kasemat med Panserforplade og iøvrigt af Beton i svær Udførelse i samt Maskingeværstandpladser saavel af Beton i let Udføre1se som udført som Jordværk.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 39.
Dansk Bet.: Skagen
Tysk Bet.: Skagen
Tysk Organisation: 2/509 M A A.

Beliggenhed:

ca. 1000 m. fra det gamle Fyrtaarn mellem Vejen fra Skagen til Grenen og   Kystlinien. De fire Kanoner i Kasemat ligger helt fremme ved Kysten.

Artilleri:

4 Stk. 12 cm h.S.K. L/45(Lomholt) i Kasematter (Kanonerne meget medtagne) Sideretningsfrihed 120oca. rtv. 100o-220o. Ildlederstation i Bunkers med 1 Stk. 3 m. Afstandsmaaler (S) S O M Paris.
4 Stk. 12 cm h.S.K. L/45 (Lomholt) i Skjolde med Sløringsparaply opstillet paa aaben Brisk paa Batteriets Landfront, Sideretningsfrihed 360o.
Til Flankering i Bunkers (Lindwurm). 1 Stk. 47 mm Felt P a K (Skoda).
Batteriets Anlæg har Interesse for fremtidig Anvendelse
Skytsstandpladserne var dels Kasematter af Beton i svær Udførelse, dels aabne med Beton, Briske og Jordbrystværn samt Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrurn og Ammunitionsrum af Beton i svær Udførelse. Luftværnskytsstandpladser over Opholdsrum af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---

Nr. 40
Dansk Betegnelse: Bunken Skov
Tysk Betegnelse: Albäck Bucht
Tysk Organisation: l/509 M A A.

Beliggenhed:

ca. 1300 m Nord for Bunken Trinbrædt og ca 100 m Vest for Banelinien. Batteriets Afstand fra Kysten ca 1 km. Skin_batteri ca. 1000 m Nordvest for det rigtige Batteri.

Artilleri:

4 Stk. 12 cm L S K L/45 (Lomholt) i Skjolde med Sløringsparaply paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed 360o. 1 Ildlederstation med 1 Stk. 3 m   Stereomaaler. Batteriet gav Indtryk af at være færdigt og godt sløret. Ca.   500 - 1000 m NW for Batteriet var bygget et Skinbatteri. (Se Foto's under Sløring Bilag).
Batteriet med Anlæg uden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn samt Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. lldlederstation var af Beton i let Udførelse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
       
---ooOoo---

Nr. 41.
Dansk Bet.: Bunken Strand
Tysk Bet.: Albäck Bucht, Neue See-Batterie
Tysk Organisation: 1/509 M A A.

Beliggenhed:

Omtrent ved 23 km Stenen mellem Landevejen fra Frederikshavn til Skagen og Kysten. Batteriet ligger helt fremme ved Kysten.
         
Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm S K c/32 U in 10,5 cm Ubts L. c/36 paa aaben Brisk. 1 Kanon i Skjold. 3 Skjolde laa paa Terrainet. Batteriet ufærdigt. Vo= 785 m/s. Rækning 142,5 hm.
Batteriet med Skyts m m uden Interesse
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske og Jondbrystværn. Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning, men ikke fuldførte.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 42
Dansk Bet.; Frederikshavn N.
Tysk Bet.; Frederikshavn N.
Tys Organisation: 2/716 Fl.A.

Beliggenhed:

(Kombineret Kyst- og Antiluftskyts) ca. 2100 m Nord for Frederikshavn  Station. Batteriets Afstand fra Kysten ca 100 m.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm Ubts. u.Tbts Flak L/45 in 8,8 cm MPL c/30 paa aaben Brisk i Trapez-Opstilling. Kanonerne var ikke paamonteret Panserkupler, der laa 3 Stk. i Terrainet ved Batteriet. 1 Stk. 6 m Afstandsmaaler (S) med Korrektør i Panserkuppel.
Batteriet med Skyts og Anlæg Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 20 mm Panserkuppel, Montagen var dog ikke fuldført. Ildlederstation, Mandskabsrum og   Ammunitionsrum samt Luftværnskytsstandpladser af Beton i svær Udførelse.
Batteriet foreslaas bevaret.

  ---ooOoo---

Nr. 43.
Dansk Bet.: Havnebatteriet.
Tysk Bet. : Alarmbatterie- Hindenburg Lager.
Tysk Organisation: 1/521 M A A.

Beliggenhed:

ca. 400 m Nord. for nordre Molearms Indføring paa Kysten.
Batteriet ligger umiddelbart ved Kysten.

Artilleri:

4 Stk. 75 mm h.S.K. L/55 (Lomholt) i Skjolde paa aaben Brisk,
Batteriets Anlæg uden Interesse.
Skytsstandpladserne aabne med Betonbriske og Jordbrystværn. Ildlederstationen var af Tømmer med Jorddækning og Underrum af Beton i let Udførelse. Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---

Nr. 44
Dansk Bet.: Frederikshavn S. (N.J.)
Tysk Bet.: Frederikshavn S.
Tysk Organisation: 1/521 M A A.

Beliggenhed:
ca.3800 m Sydsydvest for Frederikshavn Banegaard paa pikkerbakken, Batteriets Afstand fra Kysten Ca. 400 m.

Artilleri:

4 Stk. 15 cm P.K. L/45 (Niels Juel) i Skjolde i Kasematter. (1 Kanon var endnu ikke indbygget i Kasemat, men stod paa aaben Brisk). Sideretningsfrihed   ca 110o.
Til Batteriet hørte en Ildlederstation, og bag Batteriet flere Bunkers med Radiostationer til Brug for Seekommandant Nordjütland. Endvidere et   Funkmessgerät Type: Würzburg Riese. Batteriet havde afløst et tidligere paa 4 Stk. 12 cm h.S.K L/45 (Lomholt), hvoraf endnu 1 Kanon stod paa sin Brisk.
Batteriet med tilhørende Anlæg har Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var Kasematter af Beton i svær Udførelse. Ildlederstation, Mandskabsrum, Ammunitionsrum, Sanitetsrum og Kommandostation for Marinekommando Nordjylland var af Beton i svær Udførelse. Ombygningen af Batteriet var ikke fuldført.
Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---

Nr. 45.
Dansk Bet.: Frederikshavn S.
Tysk Bet.: Flak und Sperre Batteri Frederikshavn Syd.
Tysk Organisation: 4/716 Fl.A.

Beliggenhed:

(Antiluftskyts) ca. 250 m. Sydsydvest for ovennævnte Batteri.

Artilleri:

4 Stk. 10,5 cm Ubts.u.Tbts Flak L/45 in 8,8 in M P L C/30 paa aaben Brisk. Batteriet var ikke færdigt, idet 1 Kanon havde paamonteret panserkuppel, 2 var uden og den 4' Kanon var endnu ikke anbragt i Affutagen.
Ildlederstationen med 1 Stk. 6 m. Stereomaaler med Korrektør i Panserkuppel (30 mm). Batteriet skulde afløse et tidligere der opstillet Batteri (7,5 cm Flak), hvis Kanoner meget medtagne af Vejr og Vind var henstillet i Terrainet (4 Stk. 7,5 cm Felt-Flak paa Kors-Lavet med 1 Stk. 4 m. Afstandsmaaler med Korrektør, transportabel).
Batteriet med tilhørende Anlæg af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var af Beton i svær Udførelse og med 30 mm panserkuppel. Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Beton i svær Udførelse. Batteriets Ombygning var ikke fuldført.
Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---

Nr. 46.
Dansk Bet.: Langtvedgaard.
Tysk Bet.: Sæby
Tysk Organisation: 2/521 M A A.

Beliggenhed:

umiddelbart Syd for Langtvedgaarden, der ligger ca. 3 km. Nord for Sæby. Batteriets Afstand fra Kysten ca. 1600 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 8,8 cm Krupp Kanoner M/1910 (8,8 cm Flak L/45 u. S K c/06 (nachgeb.Rohre) paa aaben Brisk.
Vo=790 m/s. Rækning 5170 m ? !
Kanoner og Ammunition var fjernet til Depot i Margretelund.
Batteriets Kanoner og øvrige Anlæg uden Interesse.
Batteriet var kun paabegyndt. Skytsstandpladser aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Øvrige paabegyndte Anlæg var af Tømmer med Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
         

---ooOoo---
         
Nr. 47.
Dansk Bet.: Geraa.
Tysk Bet.: Asaa.
Tysk Organisation 3/521 M A A.
         
Beliggenhed:

ca. 2500 m Syd for Asaa. Batteriet ligger umiddelbart ved Kysten.
         
Artilleri:

4 Stk. 8,8 cm Krupp Kanoner M/l9l0 (8,8 cm Flak L/45 S K c/06 (nachgeb. Rohre)) paa aaben Brisk.
Vo=790 m/s. Rækning: 5170 m ?!
Ammunitionen ført til Depotet i Margretelund.
Batteriets Kanoner og øvrige Anlæg uden Interesse..
Skytsstandpladser var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Ildlederstationen der kun var paabegyndt var af Tømmer med Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 48.
Dansk Bet.: Hals
Tysk Bet. : Hals
Tysk Organisation: 4/521 M A A.
         
Beliggenhed:

ca. 1500 m Øst for Hals ved Bisnapgaarden. Batteriets Afstand til Kystlinien ved Kattegat ca. 400 m. og til Kystlinien ved Limfjorden ca. 500 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 12,7 cm. S K c/34 in 12,7 cm M P L c/34 i Skjold paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed 360o. Elevationsfrihed 0o - 30o.
Vo= 830 m/s. Rækning 174 hm. 5 Bunkers hvoraf den ene er Ildlederstation med 1 Stk. 3 m. Stereomaaler. 1 Ladeøvelsesapparat til 12,7 cm.
Batteriets Kanoner og Anlæg har Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne van aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Ildlederstation og Ammunitionsrum var af Beton i let Udførelse. Luftværnsskytsstandpladserne var anbragt over Mandskabs- og Ammunitionsrum, der var af Beton i svær Udførelse. Batteriet var ikke fuldført.
Batteriet foreslaas bevaret.
         

---ooOoo---
         
Nr. 49.

Dansk Bet.: Knarmow.
Tysk Bet.: Tofte.
Tysk Organisation: 5/521 M A A.
         
Beliggenhed:
Batteriet ligger ved Knarmow Gaarde umiddelbart ved Kysten,
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P.a.K.
Kanonerne demonteret.
Skytset Interesse. - Batteriet med Anlæg uden Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
         

---oo0oo---
           
Nr. 50.
Dansk Bet.: Helberskov.
Tysk Bet.: Helberskov.
Tysk Organisation: 6/521 Helberskov.
         
Beliggenhed:

Batteriet ligger ved Kysten i Nærheden af Helberskov,
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm. P.a.K.
Kanonerne demonteret.
Skytset Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 51.
Dansk Bet.: Udbyhøj
Tysk Bet.: Udbyhøj
Tysk Organisation: 2/523 M A A.
         
Beliggenhed:

Batteriet ligger ved. Kysten i Nærheden af Udbyhøj.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P.a.K.
Kanonerne demonteret.
Skytset Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 52
Dansk Bet.: Skovgaarde.
Tysk Bet.: Fjellerup.
Tysk Organisation: 3/523 M A A.
         
Beliggenhed:

Batteriet ligger ved Kysten ved Skovgaarde ca. 7,5 km Vest for Fjel1erup.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P a K paa aaben Brisk
Kanonerne demonteret.
Skytset Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 53.
Dansk Bet.: Gjerrild.
Tysk Bet.: Emmedsbo.
Tysk Organisation:
         
Beliggenhed:

Batteriet ligger ved Kysten i Nærheden af Gjerrild Fyr.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm. P.a.K. paa aaben Brisk.
Kanonerne demonteret.
Skytset Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 54.
Dansk Bet.: Fornæs.
Tysk Bet.: Grenaa.
Tysk Organisation: 5/523 M A A.
         
Beliggenhed:

Batteriet ligger ved Kragenæs ca 600 m Syd for Fornæs Fyr og umiddelbart ved Kysten.
         
Artilleri:
4 Stk 10,5 cm S.K. c/32 in Ubts. L. c/36 paa aaben Brisk.
(3 Kanoner demonteret og bragt til Randers) Sideretningsfrihed 360o - Højderetningsfrihed: 0o - 30o.
Vo= 785 m/s - Rækning 142,5 hm.
1 Stk 3 m Afstandsmaaler.
Batteriet med Skyts uden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske og Jordbrystværn.
Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 55.
Dansk Betegnelse: Katholm
Tysk Betegnelse : Katholm
Tysk Organisation: 6/523 M A A.
         
Beliggenhed:
ca. 1000 m Nordøst for Katholm, der ligger ca. 6,5 km. Syd for Grenaa, Batteriets Afstand fra Kysten ca. 500 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P.a.K. paa aaben Brisk. Kanonerne demonteret.
Skytset af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske og Jordbrystværn. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning. Batteriet var under Bygning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---

Nr. 56.
Dansk Bet.: Hjelm.
Tysk Bet.: Hjelm
Tysk Organisation:(2/524 M A A).
           
Beliggenhed:
(planlagt men ikke stedfæstet).
Batteri kun planlagt - Intet Materiel.
Arealet foreslaas frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 57.
Dansk Bet.: Sletterhage
Tysk Bet.: Helgenæs
Tysk Organisation: (2/524 M A A.).
           
Beliggenhed:
ca 600 m Nordøst for Sletterhage Fyr. Batteriets Afstand fra Kysten ca 200 m,
Batteriet kun planlagt - Intet Materiel.
Arealet foreslaas bevaret.
           
---ooOoo---
         
Nr.58.
Dansk Bet.: Aakrogen
Tysk Bet.:
Tysk Organisation: 3/717 F1.A.
         
Beliggenhed:

(Kombineret Kyst- og Antiluftskyts), ca 500 m Vest for Aakrogen, der ligger ca 7 km Nord for Aarhus Domkirke ved Kysten. Batteriets Afstand fra Kysten er ca. 500 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 8,8 cm Flak.
Skytset Interesse - Arealet uden Interesse.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 59.
Dansk Bet.: Silistria
Tysk Bet.: Silistria
Tysk Organisation: 4/524 M A A.
         
Beliggenhed:

ca 4300 m Syd for Aarhus Domkirke umiddelbart ved Kysten,
         
Artilleri.

4 Stk. 7,5 cm. P.a.K. - Kanonerne demonteret.
Skytset af Interesse - Batteriets Grunde m.m. af Interesse.
Arealet foreslaas bevaret.
           
---ooOoo---
         
Nr. 60.
Dansk Bet.. Skaade
Tysk Bet.: Skaade
Tysk Organisation: 2/717 Fl.A.
         
Beliggenhed:

(Kombineret Kyst- og Antiluftskyts), ca 6500 m Syd for Aarhus Domkirke og ca 700 m Øst for Landevejen fra Aarhus til Odder. Batteriets Afstand fra Kysten ca. 1100 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 8,8 cm Flak.
Skytset af Interesse ? - Arealet uden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske og med Brystværn og Haandmagasiner af Beton i let Udførelse, iøvrigt var Batteriet kun paabegyndt.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 61.
Dansk Bet,: Abelshoved.
Tysk Bet.: Abelshoved.
Tysk Organisation: 5/524 M A A.
         
Beliggenhed:

ca. 7500 m Syd for Aarhus Domkirke umiddelbart ved Kysten,
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P a K - Kanonerne demonteret
Skytset af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne Jordstillinger. Ildlederstation, Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
           
---ooOoo---
         
Nr. 62.
Dansk Bet.: Trelde Næs
Tysk Bet.: Trelde Næs
Tysk Organisation: 6/524 M A A.
         
Beliggenhed:

lidt Syd for Treldenæs Fyr i Skovkanten nær Klinten.
         
Artilleri:

3 Stk. 10,5 cm S K c/32 in 10,5 cm Ubts. L c/36 paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed: 360o - Højderetningsfrihed: -4o -   30o.
Vo = 785 m/s. - Rækning 142,5 hm.
Batteriet ufærdigt. - Ammunition ved Batteriet.
Skytset ingen Interesse - Grunden af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske cg Jordbrystværn. Ammunitionsrum var af Tømmer med Jorddækning. Anlægget var ikke færdigt.
Batteriet foreslaas bevaret.
           
---ooOoo---

Nr. 63.

Dansk Bet.: Røjle Klint.
Tysk Bet.: Røjle Klint.
Tysk Organisation: 12/522 M A A.
         
Beliggenhed:

ca.1,5 km. NW. for Trigonometrisk Taarn og ca.100m m indenfor Klinten.
         
Artilleri:

Intet Skyts. 4 Stk. Betonbriske med Bolte til Kanonsokkel (Diameter mellem Boltehuller ca. 85 cm), nogle Ammunitionskældre. Alt meget primitivt.
Intet af Interesse.
Anlægget var kun paabegyndt. Skytsstandpladserne havde Betonbrisk, og de paabegyndte Rum opførtes af Tømmer med Jorddækning.
De udførte Anlæg foreslaas sløjfede, men Arealet bevaret.

---ooOoo---
         
Nr. 64.
Dansk Bet.: Midskov
Tysk Bet.: Midskov.
Tysk Organisation: 11/522 M A A.
         
Beliggenhed:

Paa Vestsiden af Halvøen Skoven ved Indsejlingen Gabet til Odense Fjord umiddelbart ved Kysten.
         
Artilleri:

3 Stk. 8,8 cm Flak L/45 i M P L i Knaldskærm paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed: 360o - Højderetningsfrihed:
Vo=790 m/s. Rækning 99 hm.
1 Kanon sprængt af H.t.K.
Batteriet med Skyts uden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Ildlederstation og Mandskabsrum var af Tømmer med let Beton og Jorddækning.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 65.

Dansk Bet.: Fynshoved
Tysk Bet. : Fynshoved
Tysk Organisation: 10/522 M A A.

Beliggenhed:
Omkring Birsbanke midt paa Fyns Hoved.
         
Artilleri:

4 Stk. 15 cm S K c/28 in 15 cm. Kst.  MPL c/36 uden Skjold paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed: 360o 
- Højderetningsfrihed: -10o   - + 35o.
Vo=885 m/s Rækning 223 hm. - Batteriet ufærdigt.
3 x 2 Stk. 37 mm. Flak.
Skytset og Grunden Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn, der dog ikke var udført ved alle Kanonerne. Ammunitionsrum af Tømmer med Jorddækning. Luftværnskytsstandpladserne havde stenlagt Brisk og Jordbrystværn.
Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---
         
Nr. 66.
Dansk Bet.: Halskov
Tysk Bet. : Halskov
Tysk Organisation: 8/522 M A A.
         
Beliggenhed:

Ved Højklint paa Vestsiden af Halskov Halvøen. Batteriets Afstand fra   Kysten ca. 100 m.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P a K paa aaben Brisk.
Ammunition: Ialt 1434 - træbeklædte Jordrum.
Skytset og Areal af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk med indstøbte Sveller og Jordbrystværn. Ildlederstationen var af Tømmer og nedgravet men endnu ikke helt tilfyldt. Mandskabsrum og Ammunitionsrum var af Tømmer med let Dækning   af Beton og Jord. Luftværnsskytsstandpladserne havde Betonbrisk med indstøbte Sveller.
Batteriet foreslaas bevaret.
         

---ooOoo---
         
Nr. 67.
Dansk Bet.: Røsnæs.
Tysk Bet. Røsnæs.
Tysk Organisation: 7/522 M A A.
         
Beliggenhed:

ca. 800 m NE. for Røsnæs Gaard, ca. 100 m fra den N-lige Kyst1inie. Front mod N.
         
Artilleri:

4 Stk. 12,7 cm S K c/34 in. 12,7 cm M P L c/34 med Skjold paa aaben Brisk. Sideretningsfrihed: 360o - Højderetningsfrihed:
Skydefrihed direkte: 250o – 360o – 70o.
Ammunition i træk1ædte Jordrum med Betontag.  
( 3 x 2 Stk 37 mm Flak paa Høj S. for Gaarden, meget medtagne).
Skytset af Interesse. Arealerne delvis af Interesse. Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer med let Dækning af Beton og Jord. Mandskabsrum og Ammunitionsrum af Tømmer med let Dækning af Beton og Jord. Luftværnskytsstandp1adserne havde Betonbrisk. Den ved Batteriet anbragte Radar havde Sprængstyksikring af Jord mellem Plankevægge.
Batteriet foreslaas bevaret.
         

---ooOoo---
         
Nr. 68.

Dansk Bet.: Alleshave
Tysk Bet.: Alleshave
Tysk Organisation: 6/522 M A A.
         
Beliggenhed:

Paa Alleshavepynten, ca. 800 m NW for Myretygge Gaard.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P a K paa aaben Brisk.
2 Stk. 2x20 mm R K Med Panserskærme.
Skytset af Interesse
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske med indstøbte Sveller, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer med let Dækning af Beton og Jord. Ildlederstation, mandskabsrum og Ammunitionsrum af Tømmer med let Dækning af Beton og Jord.
Batteriet foreslaas nedlagt og Areal frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 69.

Dansk Bet.: Ordrup Næs
Tysk Bet.: Ordrup Næs.
Tysk Organisation: 5/522 M A A.
         
Beliggenhed:

Paa S-Siden af Højdedraget paa Ordrup Næs.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm paa aaben Brisk
Kanonerne var fjernet af K-D.
Ammunitionen desarmeret
1 Stk. 2x20 mm R K med Panserskærme.
Skytset af Interesse.
Ildlederstationen var af Tømmer med 25 cm Betonloft. Mandskabsrum af   Tømmer med let Dækning af Beton og Jord.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.
         

---ooOoo---
         
Nr. 70.
Dansk Bet.: Gniben
Tysk Bet.: Seelands Odde.
Tysk Organisation: 4/522 M A A.
         
Beliggenhed:

Paa Gniben, den yderste Ende af Sjællands Odde.
         
Artilleri:

4 Stk. 15 cm P K L/43 M 96/37 (Herluf Trolle) paa aaben Brisk med Sløringsparaply.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk og Jordbrystværn. Ildlederstationerne og Mandskabsrum af Tømmer.
Arealet med Briske har Interesse for fremtidig Anvendelse. Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---
         
Nr. 71.

Dansk Bet.: Yderby
Tysk Bet. Yderby
Tysk Organisation; (2/522 M A A).
         
Beliggenhed:
ca 1000 m NW for Landsbyen Yderby paa Sjællands Odde.
         
Artilleri:

Batteriet planlagt med 4 Stk. 24 cm. Kanonløbene havde staaet paa Jernbanevogne ved havnen i Nykøbing S., medens Affutagedelene var aflæssede paa Mark ved Søgaarden S. for Gniben, hvor der af Interesse fandtes en 40 ts.Løftekran paa Skinner.
Kranen af Interesse.
Arealet foreslaas frigivet.

---ooOoo---
         
Nr 72.

Dansk Bet.: Ebbeløkke
Tysk Bet.: Ebbeløkke
Tysk Organisation: 3,/522 M A A.
         
Beliggenhed:
Paa Højdedraget ved Ebbeløkke midt mellem Landevejen og N-lige Kystlinie.
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm P a K paa aaben Brisk
Kanonerne fjernet af K-D.
Ammunition 2810 Patroner
Skytset af Interesse.
S
kytsstandpladserne var aabne med Betonbriske med. indstøbte Sveller og Jordbrystværn. Ildlederstationen var af Beton i let Udførelse og Mandskabsrum af Tømmer og Beton.
Batteriet foreslaas nedlagt og Arealet frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 73.

Dansk Bet.: Spodsbjerg
Tysk Bet.: Spodsbjerg
Tysk Organisation: 8/508 M A A
         
Beliggenhed:

Paa Bakken N. for Spodsbjerg Fyr, bag det gamle Batteri.
         
Artilleri:
4 Stk. 12,7 cm S K c/34 in. 12,7 cm. M L P c/34 paa aaben Brisk med Sløringsparaply.
Batteriet med Skyts og Placementer af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer og Beton. Ildlederstationen var i det danske   Batteri. Mandskabsrum af Tømmer med Jorddækning. Ammunitionsrum var udgravet i Jord.
Batteriet foreslaas bevaret.

---ooOoo---
         
Nr. 74.
Dansk Bet.: Salgaardshøj
Tysk Bet.. Salgaardshøj
Tysk Organisation; 6/508 M A A
         
Beliggenhed:
Paa det yderste af Skrænterne ved Salgaardshøj (Tisvildeleje og Raageleje).
         
Artilleri:

4 Stk. 7,5 cm. P a K paa aaben Brisk.
1 Stk. 4x20 mm R K paa aaben Brisk.
Kanonerne fjernet af K-D.
Ammunitionen do.
Skytset af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbriske med indstøbte Sveller og Jordbrystværn og Haandmagasiner af Tømmer og Beton
Arealet frigivet.
         

---ooOoo---
         
Nr 75.

Dansk Bet.: Hesbjerg
Tysk Bet.: Hesbjerg
Tysk Organisation: 5/508 M A A.
Beliggenhed
Ved trigonometrisk Station paa Hesbjerg ved Munkerup (midt Mellem Gilleleje og Hornbæk).
         
Artilleri:
4 Stk 15 cm S K c/28 V in 15 cm Kst. M P L c/36 paa aaben Brisk og uden Skjold.
1 Stk. 6 m italiensk Afstandsmaaler (S).
Batteriet med Skyts og Placementer af Interesse for fremtidig Anvendelse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbryst¬værn og   Haandmagasin af Beton og Tømmer i let Udførelse. Ildlederstationen af Træ. Mandskabsrum af Tømmer og Beton. Batteriet foreslaas bevaret.       

---ooOoo---
         
Nr. 76.

Dansk Bet.: Hornbæk
Tysk Bet.: Hornbæk
Tysk Organisation: 2/508 M A A.
         
Beliggenhed:

I Hornbæk Plantage ca 100 m fra Strandkanten.
         
Artilleri:

4 Stk. 12 cm h. S K L/45 (Lomholt) paa aaben Brisk med Sløringsparaply.
1 Ildlederstation.
Batteri med Skyts og øvrige Anlæg af Interesse.
Skytsstandpladserne var aabne med Betonbrisk, Jordbrystværn og Haandmagasiner af Beton i let Udførelse. Ildlederstationens øverste Etage var af Tømmer, medens de nederste var af Beton i let Udførelse. Batteriet   foreslaas bevaret.

---ooOoo---
         
Nr. 77.
Dansk Bet.; Helsingør
Tysk Bet. Helsingør
Tysk Organisation; 3/508 M A A.
         
Beliggenhed:

Paa den nordligste af Kronborgs Bastioner.
         
Artilleri

4 Stk. 8,8 cm Felt-Flak var blevet fjernet af H.t.K. og autogen-skaaret.    
Intet af Interesse.
Arealet foreslaas frigivet.

---ooOoo---
         
Nr. 78.

Dansk Bet.: Nivaa
Tysk Bet.: Nivaa
Tysk Organisation: 4/508 M A A.

Beliggenhed:

Paa Bakkedraget ca. 200 m W for Strandvejen og ca. 500 m N. for Lyngebæksgaard.

Artilleri:

Skyts forefandtes ikke, hvorimod der endnu fandtes primitive Briske bestaaende af Jernbanesveller indstøbt i Beton.
Arealet ikke af Interesse.
Arealet foreslaas frigivet.

---ooOoo---

Nr. 79.

Dansk Betegnelse: Dueodde
Tysk Betegnelse : Dueodde.

Beliggenhed:

ca. 1 km E. for Dueodde Fyn og ca. 0,5 km fra Kysten.

Den var planlagt et svært Batteri formentlig Ca. 30,5 cm muligt i Dobbelttaarne.
Der var støbt Briske samt en enkelt Blok af de tilhørende Rum, alt i svær Udførelse.
Iøvrigt intet udført.
Arealet foreslaas frigivet.